Новини

Проект № BG16RFOP002-2.002-0318-C01 „Намаляване на енергийния интензитет - главна цел на "ЕМА" ООД“

Проект  № BG16RFOP002-2.002-0318-C01 „Намаляване на енергийния интензитет - главна цел на "ЕМА" ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 2 349 672.00 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 419 184.80 лв. и представлява 60% от очакваните допустими разходи. Европейското съфинансиране е на стойност 1 206 307,08  лв., а националното съфинансиране – 212 877,72 лв.


ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване на енергийната ефективност на "ЕМА" ООД чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване.


Специфични цели:


1. Постигане на годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки - 471 258 kWh/год.
2. Постигане на енергийни спестявания за цялото предприятие в резултат от изпълнението на проекта - 43,37%.
3. Намаляване емисиите на CO2 с 386 тона годишно.


Целите на проекта напълно отговарят на целите на Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност и по-специално, на Специфична цел 3.1.: Намаляване на енергийната интензивност на икономиката от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.


Очакваните в тази Специфична цел резултати, а именно подобряване на енергийната ефективност на предприятията, което да доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката, напълно съвпадат с основната и специфичните цели на настоящия проект. В проекта се предвижда повишаване на енергийната ефективност на "ЕМА" ООД чрез намаляване на специфичните енергийни разходи за производството на единица продукция, въвеждайки в експлоатация модерно технологично оборудване - 1. Линия за производство на ламинирана хартия - 1 бр.; 2. Слитер - 1 бр.; 3. Мелница за надробяване на технологичните отпадъци и дозирането им към основната суровина - 1 бр.


Новото оборудване ще доведе до увеличаване на производството с над 1700 тона ламинирана хартия годишно.


Новото технологично оборудване ще доведе до годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки в размер на 471 258 kWh/год.


Проектът предвижда постигане на енергийни спестявания за цялото предприятие в резултат от изпълнението на проекта в размер на 43,37%. С въвеждането на тази технология ще се намали обема на технологичния отпадък, което ще понижи материалните разходи за производство на единица продукция и ще намали себестойността й. Същият положителен ефект ще се наблюдава поради високия енергиен клас на новото оборудване.


Така целите на проекта ще отговорят на една от задачите, които си поставя Специфична цел 3.1 - повишаване ефективността на производствените разходи чрез намаляване използването на материали, ресурси, енергия и други външни услуги, повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените му разходи, повишаване на екологосъобразността му и увеличаване на конкурентоспособността му.


След прилагането на ЕСМ ще бъде реализирано намаляване емисиите на CO2 с 386 тона годишно, което от своя страна ще бъде принос в борбата срещу глобалното затопляне и климатичните промени.


Така продукцията на "ЕМА" ООД ще става все по-конкурентоспособна както на вътрешния, така и на международните пазари. С реализацията на проекта "ЕМА" ООД ще си гарантира устойчив растеж и висока конкурентоспособност на българския и международния пазар.


ДБФП е подписан на 30.11.2017 г. и е с продължителност 18 месеца.

 

 

 

 

 

 

www.eufunds.bg

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ЕМА“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”