Новини

Заключителна конференция по проeкт BG05M9OP001-4.001-0041 „Европейски модел за устойчива заетост и развитие”

На 15 ноември 2018 в гр. Велинград се проведе заключителна конференция по проeкт BG05M9OP001-4.001-0041 „Европейски модел за устойчива заетост и развитие”. Проектът е финнсиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

На форума проектният екип представи пред повече от 50 работодатели от бранща на печатарската индустрия в България, създадения в рамките на проекта иновативен модел за управление и развитие на човешките ресурси, ползите от неговото въвеждане в практиката и възможностите за по-широкото му прилагане във фирмите и предприятията.

 

Споделените добри европейски практики и формирания опит в рамките на проекта предизвикаха голям интерес сред участниците, които заявиха готовност да взаимстват и използват този опит. Проведе се дискусия и бяха обсъдени нови подходи и приоритетните мерки за осигуряване на трайна заетост и високо качество на работната сила в предприятията.

 

На Заключителната конференция беше разпространено издаденото в рамките на проекта Ръководство за работодатели и HR специалисти. Повиши се информираността на представителите на бизнеса и браншовите организации за резултатите от проекта и възможностите те да бъдат заимствани и прилагани на национално ниво. Представените резултати на Заключителната конференция насърчиха и мотивираха участниците да прилагат иновативни подходи в тяхната дейност по управление и развитие на човешките ресурси.

 

Споразумението за сътрудничество и обмен на информация при въвеждане на социалните иновации в предприятията и мултиплициране на резултатите от проекта беше подписано на форума от представители на български фирми и организации. Така се разшири транснационалната мрежа от заинтересовани предприятия, организации и институции от България и страни членки на ЕС, изразили готовност да работят съвместно в бъдеще за подобряване на съществуващите политики и практики по управление и развитие на човешките ресурси в предприятията.