Новини

ЕМА ООД стартира изпълнение на нов проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г

 

 

“EMA" ООД е дружество с основен предмет на дейност е внос и дистрибуция на хартия и хартиени продукти. На 06.03.2017 г.  дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0005-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

Общата цел на настоящият проект е ЕМА ООД да внедри и да започне да прилага цялостно специализирано решение за управление на процесите и ресурсите на дружеството, чрез което да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за разширяване на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб.

 

Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане на допълнителни модули към използваната към момента система за управление на ресурсите (ERP система), които в комбинация със съществуващите ще позволят по-добро планиране, подобрен контрол и оптимално използване на ресурсите в предприятието. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрени и по-ефективни бизнес процеси.